De belangrijkste punten uit het regeerakkoord op een rij

VVD en PvdA hebben definitief een regeerakkoord bereikt, zo werd vandaag bekend. Het regeerakkoord heeft als motto 'Bruggen slaan' meegekregen. Dit zijn de hoofdpunten uit het regeerakkoord:

Redactie
VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom. Beeld EPA
VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom.Beeld EPA

Sociale zekerheid en inkomensbeleid

- De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor mensen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW leeftijdsverhoging wordt een overbruggingsregeling ontworpen.

- Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen.

- De partnertoeslag voor AOW gerechtigden wordt per 1 juli 2014 ingeperkt. AOW-gerechtigden die samen met hun partner (die nog niet AOW gerechtigd is) een totaalinkomen hebben van meer dan 50.000 (exclusief AOW) ontvangen niet langer de partnertoeslag.

- Handhaving van de Wet werk en bijstand (WWB) wordt strikter. De arbeidsverplichtingen en de duur en hoogte van de bijbehorende sancties worden geüniformeerd.

- De mogelijkheden voor bijzondere bijstand in de vorm van een aanvullende zorgverzekering of een pas voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen worden ruimer. Mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering, krijgen op individuele basis een toeslag. Categoriale bijzondere bijstand voor aannemelijke kosten wordt beperkt. Voor dit hele pakket wordt structureel 100 miljoen vrijgemaakt.

- De arbeidskorting neemt toe met een bedrag dat oploopt tot 500 euro per werkende per jaar in 2017.

Duurzaam groeien en vernieuwen:

- De wettelijke winkelsluiting op zondag wordt opgeheven. Het is aan gemeenten om desgewenst nadere regels te treffen.

- Nieuwe alternatieve financieringsvormen zoals kredietunies, crowdfunding en MKBobligaties zullen worden ondersteund via promotie, wegnemen van belemmeringen in de regelgeving en door de inzet van kennis en bestaande instrumenten.

- Er komt een verplichte bankierseed met strenge sancties bij overtreding.

- Producten die niet in het belang zijn van de klant mogen niet worden verkocht. De zorgplicht van banken wordt wettelijk verankerd.

- Nederland steunt de totstandkoming van een Europese bankenunie. Er moet zo snel mogelijk een effectief Europees bankentoezicht komen en opschoning van balansen.

- Voor organisaties die (mede) met publiek geld zijn gefinancierd, is het verboden te speculeren met complexe financiële producten zoals derivaten.

- De hoogte van de maximale variabele beloning binnen de financiële sector wordt wettelijk vastgelegd op 20 procent van de vaste beloning.

- Om misbruik, fraude, constructies en witwassen effectiever aan te kunnen pakken, krijgen belastingdienst en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst / Economische controledienst meer capaciteit.

Nederland in Europa:

- Voor het voortbestaan van de euro is het van cruciaal belang dat alle landen financieel-economisch sterker worden. Landen moeten elkaar effectief aan afspraken houden. Ook worden controlemechanismen waar nodig versterkt. De positie van de Eurocommissaris voor economische en monetaire zaken zal verder versterkt moeten worden.

- Nederland steunt de stapsgewijze totstandkoming van een Europese bankenunie. Er dient zo snel mogelijk sprake te zijn van effectief Europees bankentoezicht en opschoning van balansen.

- De ontwikkeling van de Europese begroting moet in lijn zijn met de ontwikkeling van nationale begrotingen. Nederland steunt bijvoorbeeld geen voorstellen voor een substantiële verruiming, terwijl nationale lidstaten bezuinigen.

- De lasten tussen Europese lidstaten moeten eerlijk worden verdeeld. Voor Nederland betekent dit ten minste voortzetting van de eerder afgesproken correctie van 1 miljard.

Nederland en de wereld

- Voor het voortbestaan van de euro is het van cruciaal belang dat alle landen financieel-economisch sterker worden. Landen moeten elkaar effectief aan afspraken houden. Ook worden controlemechanismen waar nodig versterkt. De positie van de Eurocommissaris voor economische en monetaire zaken zal verder versterkt moeten worden.

- Nederland steunt de stapsgewijze totstandkoming van een Europese bankenunie. Er dient zo snel mogelijk sprake te zijn van effectief Europees bankentoezicht en opschoning van balansen.

- De Algemene Rekenkamer gaat een onderzoek doen naar de ontwikkeling van de financiële perspectieven ten aanzien van de aanschaf en exploitatie van de vervanger van de F16. Ook de informatievoorziening daarover in de afgelopen periode wordt onderzocht. Op basis hiervan wordt eind 2013 een besluit genomen over de opvolger.

- De politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz wordt afgemaakt en conform planning afgerond in 2014.

Emancipatie

- Nieuwe 'weigerambtenaren' worden niet aangesteld.

- Scholen mogen homoseksuele leraren niet ontslaan en homoseksuele leerlingen niet weigeren of wegsturen vanwege hun seksuele voorkeur. Op scholen zal ook voorlichting worden gegeven over 'seksuele diversiteit'.

- Het wetsvoorstel lesbisch ouderschap treedt zo spoedig mogelijk in werking. Daardoor verbetert de juridische positie van lesbische ouders en hun kinderen.

- De sterilisatie-eis met betrekking tot officiële geslachtsregistratie zal worden geschrapt uit de wet.

- Het kabinet zet zich actief in om nog bestaande loonverschillen tussen mannen en vrouwen voor gelijke arbeid weg te nemen.

Kunst en cultuur

- Het overheidsbeleid op het gebied van kunst en cultuur richt zich vooral op een sterke basisinfrastructuur, talentontwikkeling en internationale bekendheid van onze topkunst.

- De BTW-verhoging voor podium- en beeldende kunsten gaat definitief niet door.

- De cultuurkaart CJP voor jongeren blijft behouden. Culturele instellingen richten hun educatie op deze groep.

Media

- De landelijke publieke omroep krijgt meer mogelijkheden om de eigen inkomsten te vergroten. Ook worden onnodige uitgaven aan ledenwerving voorkomen door de voorgenomen koppeling tussen ledenaantallen en budgetten van omroepverenigingen te schrappen. Hiervoor in de plaats komt een systeem met A- en B-licentie. Toetreding van nieuwe omroepen blijft wel mogelijk.

- De regionale omroepen worden niet langer gefinancierd door de provincies, maar door het Rijk. Het budget wordt overgeheveld naar de mediabegroting. Door samenwerking en met de landelijke publieke omroep is een besparing mogelijk.

- De 'artikel 2.42-omroepen' (zoals onder meer HUMAN, RKK en Joodse omroep) worden ondergebracht bij bestaande omroeporganisaties.

Onderwijs

- Onderwijs en wetenschap in Nederland zijn van hoog niveau, maar de ambitie van het kabinet reikt verder: wij willen tot de top vijf van de wereld gaan horen. 'Met het onderwijsveld willen wij tot afspraken komen over verbetering van de kwaliteit van leraren en schoolleiders. Over betere begeleiding van startende docenten en bijscholing van bestaande docenten en schoolleiders. Over professionalisering van het personeelsbeleid met behulp van de Onderwijsinspectie'.

- De eisen rond lerarenopleidingen worden aangescherpt en een groter deel van dit onderwijs moet in de praktijk plaatsvinden.

- In het onderwijs zal een stofkamoperatie plaatsvinden, zodat het aantal administratieve verplichtingen en voorschriften voor verantwoording kan verminderen.

- Er is 250 miljoen beschikbaar om te intensiveren in het MBO, gekoppeld aan prestatieafspraken met instellingen. Volle roosters, uitdagende opleidingen, voldoende aandacht voor de basisvaardigheden taal/rekenen en een sterke praktijkoriëntatie dragen bij aan meer kwaliteit.

- De langstudeerdersboete voor studenten wordt afgeschaft.

- Bestuur, beheer en beloningen bij instellingen van hoger onderwijs worden in overleg met de sector versneld op orde gebracht. Evenals het beloningsbeleid.

Zorg

- Financiering van zorg wordt in hoofdzaak inkomensafhankelijk. De zorgtoeslag verdwijnt. Voor 2017 gaan we uit van een nominale premie van 400 euro, daarna blijft de verhouding tussen de nominale en inkomensafhankelijke premie constant. Het bestaande eigen risico wordt budgettair neutraal omgezet in een inkomensafhankelijk eigen risico. De zorgkosten blijven gelijk verdeeld tussen werkgevers en werknemers.

- Mensen die zich zonder verwijzing van een huisarts melden bij de Spoedeisende Hulppost, betalen een eigen bijdrage van 50 euro.

- Vanaf 2015 gaat het kabinet investeren in extra wijkverpleegkundigen met een bedrag dat oploopt tot minimaal 250 miljoen in 2017.

- De mogelijkheid om winst uit te keren in de zorg zal zo ingeperkt worden dat het alleen interessant is voor investeerders met een langetermijnperspectief.

- Het fiscale ondernemersvoordeel voor medisch specialisten vervalt in 2015, als het specialistenhonorarium integraal onderdeel is van het ziekenhuisbudget en het beheersmodel medisch specialisten verdwijnt.
- De AWBZ wordt omgevormd tot een nieuwe landelijke voorziening waarin de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg (vanaf ZZP 5) landelijk wordt georganiseerd.

- De aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen door een maatwerkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen.

- Het kabinet gaat ook de zorgsector vragen de loonkosten in de hand te houden. De medewerkers in de zorg zijn hier tot nu toe uitgezonderd van de nullijn-regeling geweest. Het is dus redelijk van hen een bijdrage te vragen. Dit zou per 1 januari een feit moeten zijn.

- Embryoselectie is toegestaan op medische gronden.

- Het oordeel over een actief donorregistratiesysteem wordt aan de Kamer overgelaten.

- De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. De decentralisatie omvat alle onderdelen: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-GGZ die onder de ZVW valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie.

- De voorgenomen eigen bijdrage in de jeugdzorg wordt niet ingevoerd.

- Het kabinet streeft naar meer gymlesuren per week in het primair onderwijs.

- Het binnenhalen en organiseren van de Olympische Spelen is van de baan. 'Hiervoor is weinig draagvlak in de samenleving in een tijd van crisis en bezuinigingen. We onderschrijven de ambitie om de Nederlandse sport op Olympisch niveau te brengen, zonder de Olympische Spelen naar Nederland te willen halen.'

Veiligheid en justitie

- De nationale politie krijgt structureel 105 miljoen per jaar extra. Dat maakt meer blauw op straat en meer capaciteit voor opsporing mogelijk.

- Er komt een eigenbijdrageregeling voor gedetineerden.

- De kosten van het strafproces worden waar mogelijk verhaald op de daders.

- Het wordt mogelijk levenslang toezicht te houden op zeden- en geweldsdelinquenten.

- Er komt één loket voor slachtofferhulp. De reikwijdte van het schadefonds geweldsmisdrijven wordt uitgebreid met onder meer dood door schuld bij ernstige verkeersovertredingen. Slachtoffers krijgen meer spreekrecht in het strafproces.

- De wietpas vervalt, maar de toegang tot coffeeshops blijft voorbehouden aan ingezetenen die een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning, samen met een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen tonen.

- Het civiele proces wordt vergaand vereenvoudigd en gedigitaliseerd.

- Het verdrag ter bestrijding van namaak (ACTA) krijgt in de huidige vorm geen steun.

- De Voetbalwet wordt aangescherpt, er komen hogere straffen, boetes voor clubs die het hooliganverbod niet handhaven en stadion- en gebiedsverboden voor degenen die voor het eerst de fout in gaan.

- De minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol gaat naar 18 jaar.

- Bij nieuwe wetgeving wordt netneutraliteit strikt gehandhaafd.

Immigratie, integratie en asiel

- Een verblijfsvergunning wordt niet verstrekt als de aanvrager eerder illegaal in Nederland verbleef of fraude pleegde.

- Vreemdelingen die veroordeeld zijn voor een delict worden eerder uitgezet. De toetsingsperiode wordt verlengd tot vijf jaar en bij recidive wordt de norm voor veelplegers toegepast.

- Alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden, mede in het belang van de ontwikkeling van de kinderen zelf, zo snel mogelijk in het land van herkomst met hun familie herenigd, of ondergebracht in een opvangvoorziening in het land van herkomst.

- Het kind van een afgewezen asielzoeker dat tenminste vijf jaar voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar in Nederland is, krijgt een verblijfsvergunning indien het deze aanvraagt voor het bereiken van de leeftijd van 21 jaar. Hetzelfde geldt voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling die tenminste vijf jaar voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar in Nederland woont.

- Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld. Daarbij zijn particulieren en particuliere organisaties die individuele hulp bieden niet strafbaar.

- De eisen voor inburgering worden aangescherpt, zowel in het buitenland als in Nederland.

Woningmarkt

- Er komt een nieuwe minister voor Wonen en Rijksdienst belast met het woondossier.

- De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf. De opbrengst wordt jaarlijks teruggesluisd naar de groep die door de maatregel geraakt wordt. Voor de helft door verlaging van het hoogste tarief in de inkomstenbelasting en voor de helft door verlenging van de derde belastingschijf in de inkomstenbelasting.

- De huurtoeslag blijft intact om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden.

Arbeidsmarkt

- De preventieve ontslagtoets in de vorm van een verplichte adviesaanvraag aan de UWV wordt gehandhaafd. Het UWV gaat het overgrote deel van de aanvragen binnen vier weken afhandelen (dat is nu zes weken).

- Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet, in te voeren op 1 januari 2014. Het kabinet ontwerpt een quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door grotere werkgevers (groter dan 25 werknemers). Wanneer een bedrijf niet aan het quotum voldoet volgt een boete van 5.000 per werkplaats voor een arbeidsgehandicapte. De regel gaat op 1 januari 2015 in.

- De herbeoordeling voor jongeren die al een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong) hebben en de verlaging van de uitkering voor deze groep wordt geschrapt.

Kinderopvang

- De financiering van het peuterspeelzaalwerk wordt onder de Wet Kinderopvang gebracht. Daarbij zal bestaande gemeentelijke financiering worden betrokken.

- Door extra investeringen in voor- en vroegschoolse educatie moet de kwaliteit en de taalvaardigheid van het personeel worden verbeterd.

- Personeel zal voortdurend worden gescreend voor de veiligheid van de kinderen.

- De positie van ouders wordt versterkt. De verschillende klachten- en
geschillenregelingen worden gestroomlijnd.

- Het aanbod van voorzieningen dient aan te sluiten bij de wensen van ouders. Met de sector worden afspraken gemaakt over een grotere flexibiliteit in het aanbieden van contracten.

Ruimte en mobiliteit

- De aanleg van de Blankenburgtunnel wordt volgens plan uitgevoerd. De tunnel moet de verkeersproblemen ten westen van Rotterdam verminderen. In mei werden de plannen in de ijskast gezet.

- De A27 bij Utrecht wordt verbreed naar 2 keer 7 rijbanen.

- Er komt geen kilometerheffing. In plaats daarvan moet het programma Beter Benutten het fileleed verminderen.

- De belastingvrijstelling voor oldtimers wordt vanuit milieuoverwegingen afgeschaft.

- Regionale luchthavens mogen zich verder ontwikkelen, ook om de groei van Schiphol te ondersteunen.

- De Hedwigepolder wordt zo spoedig mogelijk ontpolderd.

- Er komt een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen.

Bestuur

- De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd, waarbij over de positie van de Noordoostpolder later een beslissing valt.

- Stemmen vanuit het buitenland wordt makkelijker gemaakt.

- Het toezicht op de landen van het Koninkrijk op grond van de rijkswet financieel toezicht blijft gehandhaafd.

- Aanvullend op de eerdere besparingen wordt binnen de rijksdienst in 2017 nog eens 900 miljoen (1,1 miljard structureel) omgebogen.

- Het kabinet streeft naar meer vrouwen in hogere (management)functies bij de rijksoverheid, zowel bij nieuwe instroom in de algemene bestuursdienst als in overige functies. In 2017 bestaat tenminste 30 procent van de algemene bestuursdienst uit vrouwen.

- Het salaris van bewindspersonen wordt definitief niet verhoogd. De norm wordt 100 in plaats van 130 procent van een ministersalaris.

Het volledige regeerakkoord:

Meer over