Nieuws

SER Jongerenplatform: Coronacrisis benadeelt jongere met achterstand extra

De coronacrisis treft vooral jongeren met ouders met een lage sociaaleconomische status, een niet-westerse migratie-achtergrond of jonge mensen die al kwetsbaar zijn door een chronische aandoening. Dat blijkt uit een nieuwe verkenning van het SER Jongerenplatform.

Edwin van der Aa
De Wildemanbuurt, een achterstandwijk in Amsterdam-Nieuw-West. Jongeren met ouders met een lage sociaaleconomische status zijn de laatste twee jaar nog verder op achterstand komen te staan, stelt het SER Jongerenplatform. Beeld Marc Driessen
De Wildemanbuurt, een achterstandwijk in Amsterdam-Nieuw-West. Jongeren met ouders met een lage sociaaleconomische status zijn de laatste twee jaar nog verder op achterstand komen te staan, stelt het SER Jongerenplatform.Beeld Marc Driessen

Door de crisis is de kansenongelijkheid van jongeren in het onderwijs verder vergroot, schrijft het jongerenplatform van de Sociaal Economische Raad (SER) in Veelbelovend, de titel van de verkenning die vandaag is gepubliceerd. Daarin wordt ook opgemerkt dat wie minder opleiding heeft gehad, nu nog meer moeite heeft een baan te vinden.

Volgens het platform raakt de huidige onzekere economische situatie raakt vooral de jeugd en is het voornamelijk voor jongeren lastig een betaalbare woning te vinden. Scholieren, studenten, jonge werkenden en jonge ouders voelen ook meer mentale druk.

De afgelopen twee jaar is de positie van jongeren op veel gebieden niet verbeterd en in een aantal gevallen zelfs verslechterd. Vooral kwetsbare jongeren voelen de pijn, stellen de schrijvers. Deze groep jeugdigen rapporteert meer problemen bij het volgen van een opleiding, het vinden van een woning, een (vaste) baan en het combineren van werk met de zorg voor kinderen. ‘De onzichtbare muur tussen jongeren met meer en minder kansen blijft nog stevig overeind,’ luidt de conclusie.

Bekaaid

Toen het SER Jongerenplatform in 2019 de verkenning Hoge verwachtingen publiceerde, bleek al dat jongeren er bekaaid afkomen. Een betaalbare woning vinden, goed onderwijs kunnen volgen, een gezin starten en werk met perspectief vinden; veel jongeren vonden die dingen toen ook steeds moeilijker te realiseren.

“De afgelopen twee jaar is er veel aandacht geweest voor de positie van jongeren en hebben zij zich meer laten horen. Dat heeft geleid tot mooie beloften van de politiek. Die zijn nog lang niet waargemaakt. Er zijn nog steeds grote problemen,” zegt Maurice Knijnenburg, voorzitter van het SER Jongerenplatform.

In de verkenning, die is gericht aan meerdere bewindspersonen, haalt het SER Jongerenplatform uit naar het kabinet. Dat beloofde eerder de zorgen van jongeren serieus te gaan nemen. “Dit heeft echter onvoldoende geleid tot resultaten en heeft niet gezorgd voor een verbetering van de positie van jongeren. Sterker: het kabinetsbeleid levert op veel onderdelen juist een zwakkere positie op,” zegt Knijnenburg.

Alarmerende onderzoeksresultaten

Zo is de zogenoemde ‘generatietoets’ nog steeds niet ingezet. In zo’n toets worden de effecten op verschillende generaties meegenomen bij het maken van overheidsplannen. Verder is het nog lastiger geworden voor de jeugd om een geschikte woning te vinden. En nieuwe onderzoeksresultaten over de mentale druk onder jongeren zijn ‘alarmerend’, maar hebben volgens het jongerenplatform nog niet geleid tot concreet beleid. “De coronacrisis heeft opnieuw laten zien hoe kwetsbaar jongeren zijn (omdat zij steeds vaker en langer flexwerk doen) voor economische schokken.”

Het jongerenplatform adviseert de bewindslieden om ‘de basis op orde te brengen’. Zo moet er ‘structureel’ en ‘samenhangend’ beleid komen voor alle jongeren en toekomstige generaties. Dan moet de jeugd wel een stem krijgen, inspraak in de plannen, en moeten er financiële middelen komen. Dat betekent dat er structureel geld moet worden vrijgemaakt om de positie van jongeren te verbeteren. Tot slot moeten alle jongeren de gelegenheid krijgen om een (sociaal) netwerk op te bouwen. Dat helpt ze in de toekomst bij het vinden van een goede opleiding, een juiste baan of een geschikte woning.

“Het is tijd voor een duidelijke strategie en samenhangende langetermijnkoers, daar is tot nu toe nooit sprake van geweest en deze generatie jongeren is daar duidelijk de dupe van geworden,” aldus Knijnenburg.

Meer over