Opinie

Opinie: ‘Geef Kolenkitbuurt, Marathonbuurt, Dapperbuurt en Indische Buurt meer geld voor armoedebestrijding’

De ontwikkelbuurtenaanpak in Amsterdam moet worden uitgebreid, menen Maarten Poorter, Tim Doornewaard en Bastiaan Minderhoud. ‘Er gaat nu minder geld en aandacht naar de kwetsbare buurten die niet worden meegenomen in dit plan.’

Maarten Poorter Tim Doornewaard en Bastiaan Minderhoud
Timorplein, Indische Buurt. Beeld Nosh Neneh
Timorplein, Indische Buurt.Beeld Nosh Neneh

In 2017 startte het toenmalige college met de ‘ontwikkelbuurtenaanpak’. Het idee was simpel: 32 langdurig kwetsbare buurten in Nieuw-West, Zuidoost en Noord krijgen extra aandacht om inwoners vooruit te helpen. De onderliggende oorzaken van deze kwetsbaarheid zijn voor veel Amsterdammers helaas bekend en voor velen zelfs pijnlijk voelbaar, iedere dag weer: (kinder-)armoede, werkeloosheid, verloedering, onveiligheid en laaggeletterdheid.

De aandacht om deze oorzaken te bestrijden en buurtbewoners vooruit te helpen bestaat dan ook vooral uit geld dat gebruikt wordt om woningen te verbeteren, de publieke ruimte aantrekkelijker te maken en verloedering tegen te gaan, mensen aan een baan te helpen en projecten te financieren die de kansengelijkheid vergroten (zoals taalles, sportles en huiswerkondersteuning).

Deze aandacht is hard nodig en we zijn blij met deze aanpak. Toch heeft deze vergrote aandacht een schaduwzijde voor de kwetsbare buurten en stadsdelen die níet worden meegenomen in deze aanpak: minder aandacht en geld voor hen.

Stadsdelen zijn veryupt

Patrick Meershoek zei eerder in deze krant dat de nieuwe aanduiding ‘ontwikkelbuurten’ suggereert dat ‘de buurten volop in ontwikkeling zijn, maar zo is het ook weer niet. In werkelijkheid zijn het alle andere wijken in de stad die zich in hoog tempo ontwikkelen’.

Daarin heeft hij gelijk. Amsterdam Oost en West zijn als aantrekkelijke stadsdelen binnen de ring in rap tempo veryupt. Het gemiddelde inkomen is stevig omhoog gegaan, en het percentage minimahuishoudens omlaag. De mensen die achterbleven in inkomen hadden hierdoor dubbel pech: hun buurt werd onbetaalbaar, winkels waar zij voorheen hun spullen haalden verdwenen uit het straatbeeld en op voorzieningen en ondersteuning werd bezuinigd – terwijl zij er niet op vooruitgingen.

De cijfers lieten namelijk zien dat het ‘de goede kant op ging’ met de buurt. Veel inwoners bleven zo in absolute zin even arm – maar in relatie tot hun leefomgeving voelt dit als armer. Een buurt wordt niet beter door miljonairs van buiten de buurt te importeren, maar door kansarme gezinnen kansrijk te maken bínnen de buurt.

Neem als voorbeeld de Indische Buurt in Oost. Dat de Indische Buurt nu geen ontwikkelbuurt is, betekent echter niet dat de boel is stilgevallen. Integendeel. Als reactie op de voortdurende armoede – zeker sinds de coronacrisis – en de almaar minder wordende middelen om daar wat aan te doen, hebben verschillende buurtinitiatieven zich in samenwerkingsverbanden verenigd om samen tot een zo effectief mogelijk plan te komen om de armoede te bestrijden.

Deze initiatieven laten zien dat de wens om kansenongelijkheid bij de wortel aan te pakken in het dna van de stad zit, ook na corona en ondanks bezuinigingen. Zij kunnen echter niet zonder de gemeente. En hoewel stadsdeel Oost veel ondersteuning biedt, zouden we nog veel meer willen doen.

Meer maatwerk

Wij pleiten ervoor dat in de volgende bestuursperiode de ontwikkelbuurtenaanpak wordt doorgezet in Zuidoost, Noord en Nieuw-West, en dat op basis van de analyse hierboven buurten uit andere stadsdelen vooruit geholpen worden met dezelfde aanpak. De Kolenkitbuurt in West, de Marathonbuurt in Zuid en de Dapperbuurt en de Indische Buurt in Oost zijn daar in onze ogen voorbeelden van.

Het is in onze ogen terecht dat buurtinitiatieven in deze buurten de vraag opwerpen waarom zij niet de financiële ruimte krijgen om hun initiatieven structureel verder te brengen. Vanuit de centrale stad moet strategischer gekeken worden naar het bestrijden van kansenongelijkheid, met meer ruimte voor maatwerk per (deel)gebied en meer ruimte voor integrale financiering van buurtinitiatieven voor en door bewoners. Zij weten als geen ander waar de schoen wringt en wat daaraan te doen, en krijgen nu onvoldoende ruimte en middelen om de bijdrage te leveren die hen voor ogen staat.

Het uitbreiden van de ontwikkelbuurtenaanpak zou een mooi begin zijn van een structurele aanpak van armoede voor alle mensen die hulp nodig hebben in onze stad.

Maarten Poorter (stadsdeelvoorzitter Amsterdam Oost), Tim Doornewaard (directeur Meevaart, initiatiefnemer diverse initiatieven in de buurt) en Bastiaan Minderhoud (lijsttrekker PvdA stadsdeelcommissie Amsterdam Oost en kandidaat gemeenteraadsverkiezingen PvdA).

Meer over